menu

Pravidla soutěže


Pravidla soutěžní akce „Yenkee jednou gamer, navždy gamer“

Pořadatel soutěže
Fast čr, a.s., se sídlem, U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, IČO: 24777749, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16725.
 
Organizátor
Drive film factory, s.r.o., Elišky Peškové 586/14, Smíchov, 150 00 Praha, IČO: 03668193, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235985.
 
1/10
Doba trvání soutěže
Soutěžní akce s názvem „Yenkee jednou gamer, navždy gamer“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 11. 11. 2022 do 31. 12. 2022 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území české republiky.
 
2/10
Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18 let (dále také jen jako „soutěžící“ nebo „účastník“) nebo osoby mladší 18 let pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, která v době trvání soutěže zašle čitelnou fotografii/sken účtenky/daňového dokladu, která obsahuje nákup produktů značky YENKEE v celkové hodnotě alespoň 700 kč a není starší déle než 3 měsíce od začátku konání soutěže na email soutezyenkee@gmail.com a splní všechny ostatní podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně do soutěže dle těchto pravidel.
 
Účastníkem soutěže a jejím výhercem se může stát pouze účastník, který má doručovací adresu na území české republiky.
 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. Č. 89/2012 sb., občanský zákoník.
 
3/10
Mechanika
Soutěže se lze zúčastnit na základě nákupu jakéhokoli výrobku značky YENKEE v době trvání soutěže či v období tří měsíců před jejím začátkem v jakékoliv prodejně na území české republiky, která vydává platný daňový doklad.
 
Soutěžícím se stává osoba, která splňuje shora uvedená kritéria a v době konání soutěže odešle
e-mail na e-mailovou adresu soutezyenkee@gmail.com a napíše do předmětu e-mailu jednu z variant Soutěz – Citrón nebo Soutěž – Nakashi. Odesláním e-mailu se soutěžící automaticky registruje do soutěže (dále také jen jako „registrace“). Soutěžící musí uvést v rámci registrace jméno, příjmení, email a telefonní kontakt. Dále musí soutěžící nahrát fotografii (scan) soutěžní účtenky splňující požadavky dle bodu 4 těchto pravidel. V případě, že soutěžící neuvede registrační údaje v požadovaném rozsahu nebo nenahraje fotografii (scan) soutěžní účtenky dle těchto pravidel, nemůže se zúčastnit soutěže a bude bez jakékoliv náhrady ze soutěže vyřazen.
 
Každý soutěžící může soutěžit s neomezeným množstvím účtenek, vždy se však musí jednat o účtenku za nový soutěžní nákup. Účtenky je možné k jedné registraci účastníka odesílat průběžně kdykoliv po dobu trvání soutěže, a to vždy novou účtenku za nový soutěžní nákup a vždy každou účtenku pouze jednou.
 
Soutěž je rozdělena do 3 (tří) kol, po skončení každého kola budou vybrány 4 (čtyři) účtenky, jejichž majitelé (tj. soutěžící, kteří vybrané účtenky zaslali) se stávají výherci, přičemž vyhrávají jeden z výherních produktů (Klávesnice YENKEE Panzer, Herní Myš YENKEE Zero, Set Mikrofonu YENKEE Streamer). Vybraní výherci budou kontaktováni Organizátorem soutěže skrze e-mail. Pokud neodpoví do jednoho měsíce (30 dnů) od Organizátor vybere jiného účastníka
  1. kolo začíná 11. 11. 2022 v 0:00 hodin a končí 18. 11. 2022 ve 12:00. Výběr výherců proběhne tentýž den.
  2. kolo začíná 19. 11. 2022 v 0:00 hodin a končí 2. 12. 2022 ve 12:00. Výběr výherců proběhne tentýž den.
  3. kolo začíná 4. 12. 2022 v 0:00 hodin a končí 16. 12. 2022 ve 12:00. Výběr výherců proběhne tentýž den.
 
Závěrečný výběr hlavní ceny proběhne ze všech zúčastněných soutěži, a to z těch, kteří se zúčastnili do 16. 12. 2022 12:00
Organizátor si zároveň vyhrazuje jakékoliv změny termínu vč. výher.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou vyřazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady pořadateli. Pořadatel a organizátor si tedy vyhrazují právo vyloučit ze soutěže účastníky nebo neudělit výhry (výhry v takovém případě propadnou bez náhrady pořadateli) zejména takovým účastníkům, kteří se dopustí porušení pravidel této soutěže nebo podvodného, nekalého či nečestného jednání, či účastníky, kteří poruší příslušné právní předpisy, dobré mravy či fair-play či dobré jméno pořadatele nebo organizátora, a to i prostřednictvím třetích osob, a to i v případě, pokud vznikne i jen důvodné podezření na takové jednání nebo v případě, že vniknou i jen pochybnosti o čestném způsobu získání účtenek ze strany soutěžích. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení účastníka ze soutěže nebo o neudělení výhry je výlučně v kompetenci a na uvážení pořadatele a je konečné a nelze se proti němu odvolat.
 
4/10
Soutěžní účtenka
Soutěžní účtenkou je účtenka prokazující nákup jakéhokoli výrobku či výrobků v hodnotě alespoň 700 Kč, a to v konání soutěže nebo nejdéle 3 měsíce před začátkem soutěže.
 
Soutěžící je povinen si soutěžní účtenku uchovat pro případ výhry a k případnému následnému ověření splnění podmínek soutěže. Jako datum nákupu je akceptováno od 10. 8. 2022 do 31. 2. 2022. Soutěžní účtenka musí být soutěžícím vyfotografována nebo naskenována a následně odeslána tak, že bude zřetelně viditelná a čitelná část prokazující nákup soutěžního výrobku značky YENKEE.
 
Fotografie (scan) účtenky musí být ve formátu: jpeg, png nebo jpg.
 
Každá nahraná fotografie (scan) účtenky musí být originální a pořízena daným soutěžícím.
 
Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze systému fotografie (scany) účtenek, které budou do systému vloženy opakovaně, a to buď stejným, nebo jiným soutěžícím nebo budou elektronicky či jinak upraveny. Jakékoliv fotografie (scany) účtenek, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky, nebudou do soutěže zařazeny, resp. budou vyřazeny a vymazány.
 
5/10
Výhry
4x Herní klávesnice YENKEE Panzer
4x Herní myš YENKEE Zero
4x Set mikrofonu YENKEE Streamer
1x Herní výbava dle výběru výherce od YENKEE, a to v maximální hodnotě 15.000 Kč
 
6/10
Výherci
Na základě osobních údajů, které výherce vyplní při registraci do soutěže mu bude zaslána výhra poštou.
 
Za účelem vypořádání daňových povinností v souvislosti s výhrou může být výherce požádán o sdělení dalších osobních údajů pořadateli. Nesdělí-li výherce pořadateli, resp. organizátorovi, požadované osobní údaje, jak uvedeno shora, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá bez náhrady ve prospěch pořadatele.
 
Výhercům bude výhra odeslána do 16. 01. 2023.
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.
 
7/10
Další podmínky týkající se výher
Nepřevzatá výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje také taková výhra, kterou nebylo možné předat výherci do 16. 01. 2023.
 
Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher, za vady výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry s výjimkou případné odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit. Případné reklamace či jakoukoliv újmu ve spojení s výhrami lze uplatnit u pořadatele soutěže, a to až do doby 2 let od fyzického obdržení výhry.
 
Pořadatel ani organizátor neodpovídají za nedoručená oznámení o výhře ani za doručení těchto oznámení po lhůtě stanovené v těchto pravidlech z důvodu nefunkčnosti elektronické pošty nebo jiných důvodů mimo jejich kontrolu ani za doručení poštovní zásilky zaslané prostřednictvím doručovatele, kterou bude případně zasílána samotná výhra.
 
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
 
8/10
Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
V rámci vyplnění registračního formuláře k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu, telefonního čísla, případné jiné osobní údaje za účelem vypořádání daňových a jiných právních povinností v souvislosti s případnou výhrou. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících v soutěži, zařazení do databáze soutěžících v soutěži, předání výher výhercům či ověření dodržování pravidel soutěže.
 
Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže, ověření dodržování pravidel soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.
 
Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, zejména zaslání výher v této soutěži či pro ověření dodržování pravidel soutěže, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli své osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: emailem na produkce@drivefactory.cz. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků, ověření dodržování pravidel soutěže a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
 
Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.
 
Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 
Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu produkce@drivefactory.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
 
Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.
 
Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu.
 
Vyplněním a odesláním registrace a souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže, stejně tak jako souhlasem se zpracováním osobních údajů, soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních pravidel.
 
Pokud soutěžící nepřijme pravidla soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.
 
9/10
Další důležité podmínky soutěže
Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Výhry v soutěži ani účast v soutěži není možné vymáhat právní ani soudní cestou. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech a určená pořadatelem; výhry tak není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
 
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže, soutěž přerušit, předčasně ukončit nebo bez náhrady zrušit.
 
Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná a mající přednost. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na webu yenkee.cz.
 
Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoliv kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu dle svého výlučného uvážení spor posoudit a s konečnou platností o něm rozhodnout, stejně jako rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.
 
 
V Praze dne 11. 11. 2022